Szanowni Państwo,

zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 (RODO).

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ADMINISTRATOR: URANOS Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Ireneusz Piegrzyk  z siedzibą w Imielinie (41-407 Imielin) przy ulicy Kordeckiego 28 posiadającym nadany numer NIP 2220006709 oraz REGON 271779559 wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście stroną (zawarcie i wykonanie umowy) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów lub usług po wyrażeniu odrębnej zgody, dochodzenie roszczeń).
 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych, bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa po osiągnięciu celu, bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość tak istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 2. Ponadto informujemy iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a w szczególności firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi lub przewoźnicy oraz firmy archiwizujące dokumenty, a także świadczące usługi księgowe, techniczne, informatyczne

Administrator nie będzie świadomie i celowo przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie jednak Administrator informuje, że Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (w szczególności USA) w związku z:

 1. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 2. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google Adsense).
  1. Państwa dane nie będą przetwarzane przez Adminstratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przez niego podlegały profilowaniu.

Gdy uznacie Państwo, iż Administrator przetwarza dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.